Latest Post

แผนการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาสถิติ ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และท่านผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การจัดทำโพล : การเลือกตัวอย่างและการประเมินผล” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์สำรวจความคิดเห็น NIDA POLL สาขาวิชาสถิติ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเสนองานวิจัยแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ เทคนิคการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ” สาขาวิชาสถิติ ขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัยทางด้าน AI ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ประเภทการออกแบบบริการ ในนวัตกรรม “ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิเคราะห์ภาพอัลตร้าซาวด์เพื่อช่วยคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดี” ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ธิปไตย พงษ์ศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์

สาขาวิชาสถิติ ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และท่านผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การจัดทำโพล : การเลือกตัวอย่างและการประเมินผล” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์สำรวจความคิดเห็น NIDA POLL

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และท่านผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การจัดทำโพล : การเลือกตัวอย่างและการประเมินผล” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์สำรวจความคิดเห็น NIDA POLL …. การทำโพลระดับประเทศมีกระบวนการอย่างไร สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีไหน …. มาฟังคำตอบกัน ….…

สาขาวิชาสถิติ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเสนองานวิจัยแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ เทคนิคการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ”

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2558 และรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563) ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน…

สาขาวิชาสถิติ ขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัยทางด้าน AI ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ประเภทการออกแบบบริการ ในนวัตกรรม “ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิเคราะห์ภาพอัลตร้าซาวด์เพื่อช่วยคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดี”

สาขาวิชาสถิติ ขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัยทางด้าน AI ภายใต้การดำเนินงานร่วมกับสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทีมวิจัยทางด้าน AI ประกอบด้วย อ.ดร.ธนพงศ์ อินทระ และ อ.ดร.เปรม จันทร์สว่าง สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.นพ. อรรถพล ติตะปัญ คณะแพทยศาสตร์…

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ธิปไตย พงษ์ศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์

สาขาวิชาสถิติ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ธิปไตย พงษ์ศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. พลากร สีน้อย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. พลากร สีน้อย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์ ประจำปี 2564 ตามมติความเห็นที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาคารวะ

สาขาวิชาสถิติ ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาคารวะ แด่ อาจารย์ยุภาพร ตงประสิทธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. อโนทัย ตรีวานิช และรองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์ ในวาระที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ ผ่านทาง Facebook Live เพจ…

ข่าวน่าสนใจ